ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ส.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 ศึกษาดูงานโรงเรียนแม่ริมใต้ จ.เชียงใหม่
05 ก.ค. 62 อบรมอย.น้อย
26 มิ.ย. 62 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
24 มิ.ย. 62 นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมTo be number one และร่วมจัดนิทรรศการ ที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 62 จัดกิจกรรมแข่งขันรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ที่โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
31 พ.ค. 62 นักเรียนเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
17 พ.ค. 62 นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ที่วัดอรัญญิการาม เนื่องในวันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 เตรียมการเปิดเรียนปีการศึกษา 2562
30 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมopen house
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อรับทราบผลการเรียนนักเรียน  และชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  และร่วมกิจกรรมopen  house  
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
27 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ประชุมทำsar 2560 และแผนปฏิบัติการปี 2561
ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
26 มี.ค. 61 กิจกรรมอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
วัดอรัญญิการาม คณะครู
23 มี.ค. 61 ประชุมคณะครูกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
09 มี.ค. 61 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านน้อยปรึกอุทิศ อำเภอโพทะเล จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผอ.อุดม รัตนสังข์ นางนิพัทธา นาคมี นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางกชกร ใสแจ่ม
07 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นป.3 สอบNT
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางกรทิพย์ ทองแตง นางนิพัทธา นาคมี
28 ก.พ. 61 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 ป.4 ป.5
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
26 ก.พ. 61 ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางนิรัญญา เครือฟั่น นางนิพัทธา นาคมี
23 ก.พ. 61 เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
21 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดอรัญญฺิการาม ครูณรงค์ ทองแตงและคณะครู
03 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นป.6 สอบonet
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ครูวิชาการ ครูประจำชั้นป.6
27 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.อุดม รัตนสังข์ นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางนิพัทธา นาคมี นางลัคณา เรืองศิรรักษ์
26 ม.ค. 61 ประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิพัทธา นาคมี
23 ม.ค. 61 ประชุมพิจารณาการดำเนินการของบประมาณโครงการโรงเรียนประชารัฐ
สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 ม.ค. 61 ประชุมคอนเฟอเรนซ์การรับนักเรียน
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
19 ม.ค. 61 ประชุมคอนเฟอเรนซ์ครูที่รับผิดชอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ครูนิพัทธา นาคมี
18 ม.ค. 61 การอบรม e-GP ระยะที่ 4
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ธุรการ
13 ส.ค. 59 ถึง 14 ส.ค. 59 อบรมครูโรงเรียนประชารัฐ

จังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์ ทองแตง นางนิพัทธา นาคมี นางประไพ ยาวไทยสงค์ นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางลัคณา เรืองศิรรักษ์
25 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพนักเรียน ป.5-6
23 ก.ค. 59 ถึง 24 ก.ค. 59 อบรมโรงเรียนสุจริต
15 ก.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 / แห่เทียนจำนำพรรษา
11 ก.ค. 59 ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่ONET และ NT สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 และประชุมประจำเดือน
11 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพป.5-ป.6 ครั้งที่ 2
10 ก.ค. 59 ครูอบรมห้องสมุดมีชีวิต

สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 นางนิพัทธา นาคมี นางสาวเพ็ญศิริ มากละม้าย
08 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพป.5-ป.6 ครั้งที่ 1
07 ก.ค. 59 นำนักเรียนชั้นป.4-6ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครูสายชั้นป.4-6
07 ก.ค. 59 นักเรียนอบรมยุวบรรณารักษ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายอุดม รัตนสังข์ ,นักเรียนชั้นป.6 2 คน
05 ก.ค. 59 คณะครูอบรมหลักสูตรSTem
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฝ่ายบุคลากร
29 มิ.ย. 59 อบรมการจัดทำข้อมูลโรงเรียนประชารัฐSMSS
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครูนิพัทธา นาคมี
27 มิ.ย. 59 วิทยากรสอนอาชีพให้นักเรียนชั้นป.6 ทำกระเป๋าแฟชั่น
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ
โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และจักกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน