ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 171401
ผลการสอบการอ่าน การเขียน ป.1 ปี 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.16 KB 171401
ตารางสอนปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 171400
ผลการสอบonet 58 Word Document ขนาดไฟล์ 17.16 KB 171391
ตารางลดเวลาเรียนเพิ่ิมเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม Word Document ขนาดไฟล์ 19.57 KB 171703