ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดอรัญญิการามขอปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 64 และเปิดเรียนวันที่ 18 มกราคม 2564 (อ่าน 31) 08 ม.ค. 64
วันที่ 8 มกราคม 2564 คณะครูโรงเรียนวัดอรํญญิการามแจกใบงาน และอาหารเสริมนมให้ผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 28) 08 ม.ค. 64
วันที่ 7 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดการอบรมพัฒนาครูด้านการใช้สื่อICT (อ่าน 28) 08 ม.ค. 64
วันที่ 4-8 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดการเรียนแบบon hand มอบหมายงานและสื่อการเรียนรู้ทางline (อ่าน 33) 08 ม.ค. 64
วันที่ 7 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดการอบรมพัฒนาครูด้านการใช้สื่อICT (อ่าน 30) 08 ม.ค. 64
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดอรํญญิการามจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 24) 08 ม.ค. 64
นักเรียนป.4-6 ได้ดำเนินกิจกรรมเกษตรกรน้อย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 42) 24 ธ.ค. 63
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดการเรียนออนไลน์ สอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 46) 19 ธ.ค. 63
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนำชีวิต สวดมนตร์วันสุดสัปดาห์ (อ่าน 49) 19 ธ.ค. 63
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้ประเมินครูผุ้ช่วย คือ คุณครูนันทพร ปี่แก้ว ณ ห้อง (อ่าน 48) 19 ธ.ค. 63
วันที่ 12 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา (อ่าน 50) 12 ธ.ค. 63
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 39) 08 ธ.ค. 63
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชา (อ่าน 32) 08 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม เรื่่อง การสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 38) 08 ธ.ค. 63
30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญฺิการามจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และนำกระทงมอบให้วัดธรรมาธิป (อ่าน 74) 31 ต.ค. 63
29 ตุลาคม 2563 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ร่วมต้อนรับผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรี (อ่าน 73) 29 ต.ค. 63
21 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาตร์การกีฬาได้มาจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนชั้นป.1-6 (อ่าน 85) 22 ต.ค. 63
การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 82) 22 ต.ค. 63
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 88) 20 ต.ค. 63
ประกาศการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 83) 20 ต.ค. 63
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 1 (อ่าน 46) 20 ต.ค. 63
17 ต.ค.63 คณะครูนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียน (อ่าน 50) 20 ต.ค. 63
12 ตค 63นักศึกษาม.ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมหัวใจใสสะอาด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 41) 20 ต.ค. 63
12 ตุลาคม 2563 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา แก้วกระจ่าง รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือ ป.1-3กิ (อ่าน 38) 20 ต.ค. 63
7 ตค. 63 คณะครูนักเรียนร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดอรัญญิการาม (อ่าน 29) 20 ต.ค. 63
4 ตค. 63 คณะครู ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อั (อ่าน 33) 20 ต.ค. 63
โรงเรียนวัดอรัญญิการามกำหนดการสอนชดเชยให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 40) 20 ต.ค. 63
วันที่ 24 กันยายน 2563 ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้นร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอรัญญิการาม เว (อ่าน 86) 18 ก.ย. 63
วันที่ 21 กันยายน 2563 จัดงานเกษียณอายุ ณ ร้านเสี่ยวเอ้อ เวลา 18.00 น (อ่าน 83) 18 ก.ย. 63
วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 82) 18 ก.ย. 63
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 161) 25 ก.ค. 63
ขอเชิญผุ้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น รับชมvdoการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 114) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์facebook โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 121) 26 มิ.ย. 63
ผลการสอบNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 209) 16 พ.ค. 63
ผลการสอบonet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 213) 16 พ.ค. 63
ผลการสอบการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 232) 16 พ.ค. 63
sarระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ปี2562 (อ่าน 218) 16 พ.ค. 63
sarขั้นพื้นฐาน ปี 2561 (อ่าน 185) 16 พ.ค. 63
sarระดับปฐมวัย ปี2561 (อ่าน 208) 16 พ.ค. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามดำเนินการสอบประเมินการอ่านป.1 (RT) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 140) 11 ก.พ. 63