ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 32) 30 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (อ่าน 39) 28 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (อ่าน 49) 15 ต.ค. 62
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้มอบเงินทุนยากจนพิเศษให้กับผู้ปกครองจำนวน 10 ราย (อ่าน 63) 27 ส.ค. 62
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้ร่วมจัดนิทรรศการบ้านวิทย์ประถม และกิจกรรมActive (อ่าน 67) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นป.4-6 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างที่จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 67) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นป.1-3 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างที่จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 64) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 61) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม ณ สพป.อุตรดิตถ์ เ (อ่าน 70) 27 ส.ค. 62
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ลูกเสือสำรองจำนวน 12 คน และคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำ (อ่าน 59) 27 ส.ค. 62
วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ยุวกาชาดและคณะครูยุวกาชาดโรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่อ (อ่าน 62) 27 ส.ค. 62
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย และค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเร (อ่าน 68) 27 ส.ค. 62
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดอ (อ่าน 105) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 91) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมTo Be Number One ที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ (อ่าน 87) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 95) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 84) 23 มิ.ย. 62
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบ (อ่าน 75) 22 มิ.ย. 62
วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 เพื่อรับผลการเร (อ่าน 194) 26 มี.ค. 62
วันที่ 22 มีนาคม 2562 กิจกรรมอำลาอรัญของนักเรียนชั้นอนุบาล2 และป.6 (อ่าน 150) 26 มี.ค. 62
โครงการsave world save money save my life ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 177) 26 มี.ค. 62
sarระดับปฐมวัย ปี2560 (อ่าน 275) 13 ส.ค. 61
sarขั้นพื้นฐาน ปี 2560 (อ่าน 253) 13 ส.ค. 61
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดงานวันแม่แห่งชาติ มีผู้ปกครอง นักเรียน กรรมกา (อ่าน 269) 13 ส.ค. 61
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่จากสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจสอบการจัดทำอาหารกลางวันใหันักเรียน (อ่าน 572) 12 มิ.ย. 61
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ประธานกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์ขอเรียนเชิญคณะครูทุกคนในกลุ่มเมืองอุตรดิตถ (อ่าน 388) 21 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดงานอำลา-อรัญ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 แ (อ่าน 400) 21 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดอรัญญฺิการามนำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และฟังคำเทศ (อ่าน 382) 21 มี.ค. 61
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าสร้างถนน สายสัมพันธ์อรัญญิ (อ่าน 473) 10 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดอรัญญิการามเป็นสนามสอบประเมินผลระดับชาติ NT ชั้นป.3 กลุ่ (อ่าน 460) 10 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561 ผอ.อุดม รัตนสังข์ และคณะครูนำนักเรียนแกนนำคุณธรรม จำนวน 9 คน ศึกษ (อ่าน 468) 10 มี.ค. 61
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นป.5และป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการา (อ่าน 380) 22 ก.พ. 61
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดอรัญญฺิการามได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการ (อ่าน 317) 22 ก.พ. 61
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 คุณครูกชกร ใสแจ่ม เข้าร่วมอบรมการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง (อ่าน 313) 20 ก.พ. 61
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คุณครูนิรัญญา เครือฟั่น เข้าร่วมประชุมการประเมินการอ่านนักเรียนชั (อ่าน 313) 20 ก.พ. 61
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 คุณครูนิพัทธา นาคมีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ (อ่าน 260) 20 ก.พ. 61
เมื่อวันที่ 19 กพ.61 คณะครูนำนักเรียนป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันชมรมรักในหลวงอุตรดิตถ์ (อ่าน 270) 20 ก.พ. 61
คณะครูโรงเรียนลับแลพิทยาคมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นป.6 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 281) 20 ก.พ. 61
ผอ.อุดม รัตนสังข์และคณะครูนำนักเรียนชั้นป.6 ศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำดื่มบริษัทสตาร์ไอซ์ โครงการโรงเร (อ่าน 274) 20 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญจิรา แสงเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลในการแข (อ่าน 329) 30 ม.ค. 61