ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญฺิการามจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และนำกระทงมอบให้วัดธรรมาธิป (อ่าน 33) 31 ต.ค. 63
29 ตุลาคม 2563 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ร่วมต้อนรับผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรี (อ่าน 33) 29 ต.ค. 63
21 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาตร์การกีฬาได้มาจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนชั้นป.1-6 (อ่าน 45) 22 ต.ค. 63
การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 40) 22 ต.ค. 63
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 51) 20 ต.ค. 63
ประกาศการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 41) 20 ต.ค. 63
ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 1 (อ่าน 32) 20 ต.ค. 63
17 ต.ค.63 คณะครูนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียน (อ่าน 31) 20 ต.ค. 63
12 ตค 63นักศึกษาม.ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมหัวใจใสสะอาด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 31) 20 ต.ค. 63
12 ตุลาคม 2563 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา แก้วกระจ่าง รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือ ป.1-3กิ (อ่าน 23) 20 ต.ค. 63
7 ตค. 63 คณะครูนักเรียนร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดอรัญญิการาม (อ่าน 17) 20 ต.ค. 63
4 ตค. 63 คณะครู ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อั (อ่าน 19) 20 ต.ค. 63
โรงเรียนวัดอรัญญิการามกำหนดการสอนชดเชยให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 26) 20 ต.ค. 63
วันที่ 24 กันยายน 2563 ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้นร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอรัญญิการาม เว (อ่าน 74) 18 ก.ย. 63
วันที่ 21 กันยายน 2563 จัดงานเกษียณอายุ ณ ร้านเสี่ยวเอ้อ เวลา 18.00 น (อ่าน 73) 18 ก.ย. 63
วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 71) 18 ก.ย. 63
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 140) 25 ก.ค. 63
ขอเชิญผุ้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น รับชมvdoการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 103) 30 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์facebook โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 104) 26 มิ.ย. 63
ผลการสอบNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 192) 16 พ.ค. 63
ผลการสอบonet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 193) 16 พ.ค. 63
ผลการสอบการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 204) 16 พ.ค. 63
sarระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ปี2562 (อ่าน 197) 16 พ.ค. 63
sarขั้นพื้นฐาน ปี 2561 (อ่าน 170) 16 พ.ค. 63
sarระดับปฐมวัย ปี2561 (อ่าน 189) 16 พ.ค. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามดำเนินการสอบประเมินการอ่านป.1 (RT) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 127) 11 ก.พ. 63
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญป. (อ่าน 105) 11 ก.พ. 63
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ร่วมกับกลุ่มเคร (อ่าน 114) 11 ก.พ. 63
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนรับมอบแว่นตาที่สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (อ่าน 102) 11 ก.พ. 63
วันที่ 27 มกราคม 2563 ผู้นำยุวกาชาด นักเรียนยุวกาชาดโรงเรียนวัดอรัญญิการามระดับ1 และ2 ร่วมสวนสนามเ (อ่าน 103) 11 ก.พ. 63
วันที่ 23 มกราคม 2563 นักศึกษาเอกการประถมศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานโครงการรั้วโรงเรียน (อ่าน 90) 11 ก.พ. 63
วันที่ 20 มกราคม 2563 นักศึกษาเอกการประถมศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานโครงการรั้วโรงเรียน (อ่าน 100) 11 ก.พ. 63
วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูร่วมงานวันครู ณ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และร่วมแข่งขันกีฬาวันครู (อ่าน 98) 11 ก.พ. 63
วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 (อ่าน 97) 11 ก.พ. 63
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจ่ัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง เนืื่องในวันพ่อแห่งชา (อ่าน 111) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมแข่งขันกีฬาไอยราเกมส์ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนว (อ่าน 108) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ย. 62 นักเรียนป.5-6 สอบนักธรรมโท และนักธรรมตรี ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 109) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ย. 62 คณะครูได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สงขลา เขต 3 ศึกษาดูงานณ โรงเรีย (อ่าน 93) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 27 พ.ย. 62 จัดกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 90) 08 ธ.ค. 62
วันที่ 25 พ.ย. 62 นำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมวันธีรราช ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 96) 08 ธ.ค. 62