ปฐมวัย

นางสาวพรทิพย์ อินเรือน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนงนุช พรมจันทร์
ครูอัตราจ้าง