กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประไพ ยาวไทยสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี ขาวนวล
ครู คศ.3

นายศราวุธ จันทร์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง