กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี ขาวนวล
ครู คศ.3

นายศราวุธ จันทร์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นางจรัสลำไพ พงศ์พงัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย