กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกชกร ใสแจ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์