กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจันจิฬา ศิริกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิมล กุลประสงค์
พนักงานราชการ