กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลัคณา เรืองศิรรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์