กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประไพ ยาวไทยสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ