กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ