กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอัครสิทธิ์ เรืองศิรรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ