กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสวรรค์ กองแก้ว
ครู คศ.3