กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณรงค์ ทองแตง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ