กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกรทิพย์ ทองแตง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ