กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิพัทธา นาคมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ