กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิพัทธา นาคมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ