กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิรัญญา เครือฟั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเพ็ญศิริ มากละม้าย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุรีพร ม่วงพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0